Students

Master Students (Studying)

侯昱志 Yu-Zhi Hou, 李依潔 Yi-Jie Li, 吳東燊 Dong-Shen Wu, 羅世杰 Shih-Jie Lo

周家池 Chia-Chih Chou, 韋傑強 Chieh-Chiang Wei, 莊偉立 Wei-Li Jhuang

王歆卉 Hsin-Hui Wang, 蔡孟宏 Meng-Hung Tsai, 林迺航 Nai-Hang Lin, 郭憲儒 Xian-Ru Guo, 林韶恩 Shao-En Lin